Stanovy Spolku za čisté Kunovice

Čl. 1  Název, forma a sídlo Spolek za čisté Kunovice (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením §214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Kunovicích, tř. Vítězství 1141, PSČ 686 04

Čl. 2  Charakter spolku Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany životního prostředí ve městě  Kunovice, k aktivní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Čl. 3  Základní účely spolku Základními účely spolku jsou:

a) ochrana životního prostředí ve městě Kunovice, což je hlavním posláním spolku,

b) poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí. 

Čl. 4  Formy činnosti spolku Formami činnosti spolku jsou zejména: a)      praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty, b)     organizování kampaní a petičních akcí na ochranu životního prostředí c)     účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí ve městě Kunovice.  

Čl.  5  Členství ve spolku 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. 2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. 5. Člen spolku má právo zejména: účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku 6. Člen spolku je povinen zejména: dodržovat stanovy hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce .  

Čl. 6  Zánik členství Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.   

Čl. 7  Orgány spolku 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby a)      schválila případné změny stanov, b)     zvolila na dvouleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala, c)      schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, d)     určila koncepci činnosti spolku na další období, e)      zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, f)     rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu 6. Jménem spolku samostatně jedná předseda který je statutárním orgánem spolku.  

Čl. 8  Hospodaření spolku 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.  

Čl. 9  Závěrečná ustanovení 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 2. Stanovy byly schváleny zakladateli spolku dne 22. 4. 2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně


Kontakt

Spolek za čisté Kunovice
Třída Vítězství 1141, 68604 Kunovice
02999633

Zavěšujeme ptačí budky

 strom

 

 

 Předseda: Ing. Jiří Filip